Kategóriák

 • Kategóriák
 • Alapanyagok Konzerv Fűszer Bébi
 • Ásványvíz Ízesített Víz
 • Bébi Étel-Ital
 • Energia Italok
 • Fűszer Kávé Mustár Tea
 • Fűszerek
 • Kávé Cappuccino Kapszulák
 • Készételek,Pástétomok
 • Konzerv Savanyúság Befőtt
 • Lekvár,Méz,Halétel
 • Levesek Instant Kockák
 • Nehézáru Liszt Tészta Cukor
 • Öntet Szósz Leves Mártás Puding
 • Öntet Szósz Mártás Mustár
 • Pudingok Habpor Tortazselé
 • Szörpök Italporok
 • Tea Kakaó
 • Termények Aszalt Gyümölcs Magok
 • Üditő Szénsavas Szénsavmentes
 • Zöldségek,Befőttek
 • Állateledel
 • Italáru Sör Bor Pezsgő Pálinka
 • Italáru Alkoholos Sör
 • Italáru Alkoholos Szeszek
 • Italáru Alkoholos, Bor Pezsgő
 • Italáru Energia Ásványvíz Szörp
 • Italáru Pezsgőtabletta
 • Mirelit
 • Mirelit Kisütős Termékek Peksnac
 • Mirelit Vegyes Termékek
 • Mirelit, Jégkrémek, Fagylaltok
 • Nasi Rágó Keksz Cukor Édesség
 • Chips Ropi Pelyhek Kuki Stallér
 • Chips,Szirom,Pehely,Popcorn
 • Cukorkák,Puha,Kemény
 • Diabetikus Müzli
 • Édesség Csokoládék
 • Édesség Játékkal
 • Nápolyi,Ostya,Keszek,Croissan
 • Rágó Keksz Parány Croissan Cukor
 • Sütemény Desszert
 • Szezonális Termékek
 • Tejtermék Pékáru Felvágottak
 • Hidegtál,Szedvics
 • Húsáru Előre Csomagolt
 • Húsáru Rudas Termékek
 • Pékáru
 • Tejtermék
 • Vegyi Áru Háztartás Tisztálkodás
 • Alufólia,Folpack,Celofán,Gyűrű
 • Borotválkozás Elem Izzó Gyertya
 • Bútor,Függönytisztító,Vízkőoldó
 • Cipőápoló,Ragasztó,Szatyor
 • Egészségügyi Dolgok Pelenka
 • Fertőtlenítő,Arc,Ajak,Körömlakk
 • Grill,Faszén,Műanyag,Alágyújtós
 • Gyufa Öngyújtó Töltő
 • Hajlakk,Hajhab,Festék,Zselé
 • Illatszer Krém
 • Írtószerek,Rágcsálók
 • Légfrissítők,Kefe,Pumpa,Wc,
 • Mosogatószerek
 • Mosópor,Mosógél
 • Öblítők
 • Papíráru
 • Partfis,Seprű,Mop,Rongy,Nyél
 • Stift,Spray,Testápoló,Krém
 • Szájápolás
 • Szivacs,Gumikesztyű,Dörzsi
 • Tisztálkodószerek
 • Tisztítószerek
 • Vegyi Termékek
 • Vegyszerek
 • Zsákok,Fóliák,Zacskók
 • Zöldség

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a www.abcbolt.hu weboldalt felkereső természetes személyek személyes adatainak kezeléséről

1. Bevezetés

Földesi Sándor egyéni vállalkozó – továbbiakban: Adatkezelő – tevékenysége illetve a www.abcbolt.hu weboldal üzemeltetése során fokozott figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, a hatályos jogszabályok betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai uniós jogszabályok előírásainak betartásával kezeli, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A jelen tájékoztató összhangban áll az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendelete (2016. április 27.) (Általános adatvédelmi rendelet),

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.),

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

A jelen tájékoztatóban foglaltak kizárólag a természetes személyek adatainak kezelésére alkalmazandók a személyes adatok részben vagy egészben automatizált módon történő kezelésére, valamint azoknak a személyes adatoknak a nem automatizált kezelésére, amelyek valamely nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy amelyeket egy nyilvántartási rendszer részévé kívánnak tenni.

A jelen tájékoztató alkalmazása szempontjából természetes személynek minősülnek az egyéni vállalkozók is, ugyanakkor a jelen tájékoztató nem vonatkozik a jogi személyek és más szervezetek adatainak kezelésére.

A jelen adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő weboldalán elérhető annak érdekében, hogy a weboldalt felkereső illetve a weboldalon keresztül üzemeltetett webáruház szolgáltatásait igénybe venni kívánó természetes személyek – érintettek - az Általános adatvédelmi rendelettel összhangban tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazott tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden információról. Ezzel összhangban a jelen tájékoztató tartalmazza a hatályos jogszabályok által előírt információkat, ideértve az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket is.

2. Az Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Név: Földesi Sándor egyéni vállalkozó

Székhely: 1172 Budapest, Naplás út 11.

Telephelyek: 1172 Budapest, Naplás út 11.

1172 Budapest, Jászivány utca 43.

Nyilvántartási szám: 3793151

Nyilvántartó hatóság: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Adószám: 56077175-2-42

Telefonszám: + 36 30 311-1565

E-mail: abcboltnet@gmail.com

Honlap: www.abcbolt.hu

3. Fogalommeghatározások

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

s zemélyes adat : azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

a datkezelés : a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

adatfeldolgozó : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

érintett hozzájárulása : az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

címzett : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

4. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

Az Adatkezelő a személyes adatokat a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint, a következő alapelvek tiszteletben tartásával kezeli:

A személyes adatok

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”)

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az Általános adatvédelmi rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési – így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító – intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát.

5. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés célja, jogalapja és jellemzői

Az Adatkezelő tevékenysége során a személyes adatok kezelése

- az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) vagy

- az érintett szerződésének teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont) vagy

- az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont) vagy

- az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azzal azonban, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása nem érinti továbbá az adatkezelés jogszerűségét, amennyiben az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

5.1. Az Adatkezelő weboldalának felkeresése során végzett adatkezelés

Az Adatkezelő www.abcbolt.hu weboldala tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson illetőleg az Adatkezelő jogos érdekén alapulnak /ez utóbbi jogalapja az Eker.tv. 13/A. §. (3) bekezdése (a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatok kezelése).

Az Adatkezelő honlapján a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut, mely segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A honlap tárhely szolgáltatója a honlap működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a névtelen látogatottsági adatokat.

Az Adatkezelő weboldala annak használata során a felhasználóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről a következő adatokat rögzíti és kezeli: IP cím, a használt böngészőprogram neve, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői, a weboldal felkeresésének időpontja. Az így rögzített és kezelt adatokat az Adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, mely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

Az Adatkezelő weboldala működése során rövid adatfájlokat - cookie-kat, azaz sütiket - használ, melyek a használat során feltelepülnek a gépre a felhasználónak a honlapon végzett tevékenysége elemzése érdekében. A weboldal csak olyan cookie-kat helyez el a felhasználó eszközén, melyek a böngészőprogram bezárásakor törlődnek.

A hozzájárulást igénylő sütik használatára a weboldalon elhelyezett szöveg a weboldal első felkeresése során külön felhívja a figyelmet, azzal, hogy a felhasználó a honlap további használatával hozzájárul a cookie-k használatához. A cookie-k használata nem kötelező, azokat a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja azok alkalmazását böngészőtől függően, általában a Beállítások/Adatvédelem menüpontban. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy webes szolgáltatások cookie-k nélkül nem működnek megfelelően.

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

5.2. Az Adatkezelő által a www.abcbolt.hu weboldalon üzemeltetett webáruház használata során végzett adatkezelés

5.2.1. Megrendelések regisztrációval vagy regisztráció nélkül

A webáruházban történő vásárlás esetén szerződés jön létre a megrendelő és az Adatkezelő között. Az Adatkezelő a megrendelést leadó természetes személyek esetén – függetlenül attól, hogy a megrendelés regisztrációval vagy anélkül történik - a következő adatokat kezeli: családi és utónév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím (kivéve személyes átvétel esetén), adószám (egyéni vállalkozóknál).

A regisztráció során ugyanazokat az adatokat kell megadni, mint a regisztráció nélkül történő vásárlás során.

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintett bocsát rendelkezésére. A megrendelések teljesítése érdekében az Adatkezelő a megrendelt termék mennyiségi és minőségi jellemzőit, a megrendelés azonosítóját és a megrendelés időpontját is kezeli. Ezen adatok kezelése a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges, mivel az adatok megadása nélkül a szerződés nem jöhet létre az Adatkezelő és az érintett ügyfél között.

Az adatkezelés célja: a megrendelés leadása/a szerződés létrehozása, szerződés teljesítése, kapcsolattartás a vásárlókkal illetve képviselőikkel.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájáruláson, illetőleg szerződésen alapuló adatkezelés, a számlázás esetében kötelező adatkezelés a hatályos adózási és számviteli jogszabályi előírások teljesítése érdekében. Az adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a megrendelést megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az érintett a hozzájárulását a szolgáltatás megrendelésével adja meg az erre szolgáló négyzet bejelölésével, melyet megelőzően az Adatkezelő egy külön linken biztosítja az érintett részére a jelen adatkezelési tájékoztató megismerésének lehetőségét. Számla kibocsátása esetén az adatkezelés jogalapja az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§ illetve 166.§, a számla kötelező adattartalmát a 169.§ határozza meg.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a regisztráció fennálltáig, regisztráció nélküli vásárlás esetén a hozzájárulás visszavonásáig, a számlázással kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (1) és (2) bekezdése alapján 8 évig kezeli. Ez utóbbi jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés, melyet a hozzájárulás visszavonása nem érint.

5.2.2. A fizetés kapcsán végzett adatkezelés

A webáruházban történő vásárlásnál lehetőség van utánvéttel történő fizetésre is, melyre a termék átvételekor kerül sor. Amennyiben a kiszállítást csomagküldő szolgálat végzi, a megrendelt termék kiszállítása során a fizetés a kiszállítást végző csomagküldő szolgálat részére történik, mellyel egyidejűleg az érintett részére átadásra kerül a vásárlás kapcsán kiállított bizonylat. A fizetést követően a csomagküldő szolgálat az érintett által fizetett összeget átutalja az Adatkezelő részére a megrendelés azonosító megjelölésével, mely kapcsán az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató szerint végez adatkezelést.

Az adatkezelés célja: szerződés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájáruláson, illetőleg szerződésen alapuló adatkezelés, továbbá a könyvvezetési kötelezettség körében kötelező adatkezelés a hatályos adózási és számviteli jogszabályi előírások teljesítése érdekében. Az érintett a hozzájárulását a szolgáltatás megrendelésével adja meg az Adatkezelő részére.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a szerződés teljesítéséig vagy a hozzájárulás visszavonásáig, a számlázással kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (1) és (2) bekezdése alapján 8 évig kezeli. Ez utóbbi jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés, melyet a hozzájárulás visszavonása nem érint.

5.2.3. Adatkezelés a Fogyvédtv. alapján

Fogyasztóvédelmi panaszok esetén az adatkezelés célja a fogyasztói panaszok kivizsgálása, melyhez szükséges a panaszt előterjesztő fogyasztó egyes személyes adatainak kezelése.

Az adatkezelés célja: fogyasztói panaszok kivizsgálása, a fogyasztói jogorvoslati jog érvényre juttatása.

A panaszkezelés során kezelt személyes adatok: érintett/fogyasztó családi és utóneve, címe, e-mail címe, számlázási adatok, megrendelésszám, a panasz leírása.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájáruláson alapuló, illetőleg az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés /melynek jogalapja a Fogyvédtv. 17/A.§. Az érintett a hozzájárulását a panasz előterjesztésével adja meg az Adatkezelő részére.

Az Adatkezelő a fogyasztó által előterjesztett panasz és az arra adott válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni.

A panaszkezeléssel kapcsolatos szabályokat az Adatkezelő weboldalán elérhető Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

5.2.4. Adatkezelés a garanciális igények kivizsgálása során

A szavatosságon illetve kötelező jótálláson alapuló igények esetén az adatkezelés célja: a szavatossági illetve jótállási igények kivizsgálása, a fogyasztói jogorvoslati jog érvényre juttatása.

A panaszkezelés során kezelt személyes adatok: érintett/fogyasztó családi és utóneve, címe, e-mail címe, számlázási adatok, megrendelésszám, a hiba leírása.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájáruláson alapuló, illetőleg az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés /melynek jogalapja a Ptk., illetőleg a szavatosságra illetve a jótállásra vonatkozó jogszabályok - ezek közt a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 4.§ (1) bekezdés -. Az érintett a hozzájárulását a szavatossági illetve jótállási igény előterjesztésével adja meg az Adatkezelő részére.

Az Adatkezelő a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényére vonatkozó iratokat azok keletkezésétől számított három évig őrzi meg.

A jótállási és szavatossági igények érvényesítésére vonatkozó szabályokat az Adatkezelő weboldalán elérhető Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

5.3. E-mail fiók használatával kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő e-mail címére érkező elektronikus leveleket kizárólagosan az Adatkezelő kezeli a megrendelések teljesítése érdekében. Az Adatkezelő személyesen levelezik a vásárlókkal, szállítókkal, más személyekkel, szervezetekkel. Az Adatkezelő az elektronikus levelezés során a következő személyes adatokat kezeli: a természetes személy családi és utóneve, esetlegesen telefonszáma, e-mail címe, esetlegesen beosztása (jogi személyeknél, szervezeteknél).

Az adatkezelés célja: tájékoztatás nyújtása az Adatkezelő szolgáltatásával, megrendelésekkel kapcsolatban, kapcsolattartás a vásárlókkal, szállítókkal, más személyekkel, szervezetekkel.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájáruláson, illetőleg szerződésen alapuló adatkezelés. Az érintett a hozzájárulását a kapcsolatfelvétellel illetve a megrendelés leadásával adja meg az Adatkezelő részére. Ez az adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés az első személyes találkozást és/vagy a szerződés megkötését illetve a megrendelés leadását megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az 5.2.1., 5.2.3. illetve 5.2.4. pontokban rögzített ideig kezeli.

5.4. Adatkezelés az Adatkezelő telephelyein végzett kamerás megfigyelés kapcsán

Az Adatkezelő telephelyein üzemeltetett üzletekben – melyek magánterületen helyezkednek el - az Szvtv. rendelkezéseivel összhangban kamerás megfigyelés történik az emberi élet, testi épség védelme, valamint a vagyonvédelem érdekében. A kamerás megfigyelés során a magánterületre belépő személyekről kép- és hangfelvétel készül. A kamerarendszer a vevőtér és a pénztár megfigyelése céljából került telepítésre, a kamerarendszer az Adatkezelő mindkét üzletében 0-24 óra közötti időintervallumban működik. A kamerarendszer kizárólag magánterületen rögzít képet és hangot, a felvétel közterületet nem érint. A kamerás megfigyelésre a területre való belépés előtt felirat figyelmeztet.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés.

A kamera rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának célja: az emberi élet, testi épség védelme, valamint vagyonvédelem, azzal, hogy a kép- és hangfelvételekkel az esetleges jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása biztosítható.

A rendszert alkalmazó (üzemeltető) az Adatkezelő, a felvételt az Adatkezelő a saját szerverén tárolja. A tárolt adatok megismerésére kizárólag az Adatkezelő jogosult.

Az Adatkezelő által rögzített kép- és hangfelvétel felhasználás hiányában az Adatkezelő által üzemeltetett szerver tárolókapacitásától függően általában 30 (azaz harminc) nap elteltével automatikusan megsemmisül, illetve törlődik a rendszerből. Az Adatkezelő a kép- és hangfelvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználhatja, továbbá ilyen eljárásokban bíróság vagy más hatóság megkeresésére, lefoglalási határozat alapján adja ki, mely esetekben az Adatkezelő a kép- és hangfelvételt a bírósági illetve hatósági eljárás végleges befejezését követő 30 (azaz harminc) nap elteltével semmisíti meg.

Az elektronikus megfigyelőrendszer működése útján rögzített kép- és hangfelvétel megismerésének okát és idejét, valamint a megismerő személyét az Adatkezelő jegyzőkönyvben rögzíti.

Az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseket a jelen adatkezelési tájékoztató 7., 9., 10. és 11. pontjai tartalmazzák.

6. Adatfeldolgozó(k) megnevezése, elérhetőségei

Az Adatkezelő tevékenységéhez adatkezelők tevékenységét és szolgáltatásait veszi igénybe. Az adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi.

Az Adatkezelő jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani. Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulása (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), továbbá jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja), illetőleg az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók a következők:

1. IT szolgáltatás

Az Adatkezelő a www.abcbolt.hu honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, amely a tárhelyszolgáltatást biztosítja részére. Ennek keretében az adatfeldolgozó – az Adatkezelővel fennálló szerződéses jogviszonya időtartama alatt, annak megszűnéséig – kezeli az Adatkezelő honlapján megadott, 5.1. és 5.2.1. pontban felsorolt személyes adatokat, az adatfeldolgozó tevékenysége tehát a megadott személyes adatok tárolása a szerveren.

Az IT szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó megnevezése és elérhetőségei:

Cégnév: Silihost Informatikai Kutatás-fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2800 Tatabánya, Boróka utca 7.

Cégjegyzékszám: Cg. 11-09-012229

Adószám: 13506128-2-11

Telefon: +36 30 359-1811

E-mail: info@silihost.hu

Honlap: silihost.hu

2. Könyvviteli szolgáltatás

Az Adatkezelő a jogszabályban előírt adózási és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatót vesz igénybe. A könyvviteli szolgáltató az Adatkezelő jogszabályban előírt adózási és számviteli kötelezettségei teljesítése érdekében kezeli az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló természetes személyek személyes adatait is.

A könyvviteli szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó megnevezése és elérhetőségei:

Név: Szilasi Krisztina egyéni vállalkozó

Székhely: 1173 Budapest, Göröngyös utca 14.

Telefon: +36 20 610-0672

E-mail: sziki12@gmail.com

A szolgáltató részére továbbított adatok: az érintett számlán szereplő családi és utóneve, számlázási címe, adószáma (egyéni vállalkozóknál), a megrendelt termékekre vonatkozó információk.

3. Postai szolgáltatások, csomagküldés

Az Adatkezelő – amennyiben a megrendelt termékek kiszállítása csomagküldő szolgálattal történik - a kiszállításhoz szükséges adatokat átadja a kézbesítést végző adatfeldolgozók részére, akik ezen adatok felhasználásával kiszállítják a megrendelt termékeket.

Az Adatkezelő részére elsősorban a következő szolgáltatók végezhetnek kézbesítést:

Cégnév: Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Postacím: 1540 Budapest

Telefon: +36 1 767-8282

E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu

Honlap: www.posta.hu

Cégnév: Foxpost Zrt.

Székhely: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A

Postacím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. zöld lépcsőház 2. emelet

Telefon: +36 1 999-0369

E-mail cím: info@foxpost.hu

Honlap: www.foxpost.hu/ugyfelszolgalat

A továbbított adatok köre: az érintett családi és utóneve, szállítási cím, telefonszám, megrendelés azonosító.

Amennyiben a fentiektől eltérően a szállítást más szolgáltató végzi, úgy a szállítást végző szolgáltató mint adatfeldolgozó adatairól és az általa kezelt személyes adatok köréről az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.

7. Az érintettet megillető jogok

Az Adatkezelőtől az érintett tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, továbbá kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen a jogszabályi előírások szerint. /Általános adatvédelmi rendelet 13-18., 20-21. cikk, Infotv. 14.§./

7.1. Az előzetes tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatai kezelésével összefüggő információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Az Adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

a) az Adatkezelő kiléte és elérhetőségei,

b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja és az adatkezelés jogalapja,

c) a jogos érdeken alapuló adatkezelés (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont) esetén az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei,

d) az adatok tárolásának időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai,

e) adattovábbítás esetén a továbbított adatok címzettjei,

f) az érintettet megillető jogok - ide értve a hozzájárulás visszavonásának jogát is -,

g) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga és jogorvoslati lehetőségek.

Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtés céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és az ahhoz kapcsolódó, fenti információkról. A fenti szabályok nem alkalmazandók, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal. /Általános adatvédelmi rendelet 13-14. cikk, Infotv. 16.§/

7.2. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés célja,

b) az érintett személyes adatok kategóriái,

c) adattovábbítás esetén a továbbított adatok címzettjei,

d) az adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai,

e) az érintettet megillető jogok - ide értve a hozzájárulás visszavonásának jogát is -,

f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga és jogorvoslati lehetőségek,

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog azonban nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. /Általános adatvédelmi rendelet 15. cikk, Infotv. 17.§/

7.3. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljára figyelemmel az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. /Általános adatvédelmi rendelet 16. cikk, Infotv. 18.§. /

7.4. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások közvetlenül gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek szerint azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. A fentiek a mindenkor hatályos jogszabályok keretei között alkalmazhatók. /Általános adatvédelmi rendelet 17. cikk, Infotv. 20.§./

7.5. Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d) az érintett az Általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. / Általános adatvédelmi rendelet 18. cikk, Infotv. 19.§./

7.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy szerződésén alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, azzal azonban, hogy ez a jog nem sértheti a törléshez való jogot, és nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Ez a jog nem érintheti továbbá hátrányosan mások jogait és szabadságait. /Általános adatvédelmi rendelet 20. cikk/

7.7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség jogalapon alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. /Általános adatvédelmi rendelet 21. cikk/

8. Az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel elősegíti az adatvédelmi elvek hatékony megvalósítását, a jogszabályi kötelezettségek teljesítését és az érintettek jogainak védelmét. Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez vonatkozik az Adatkezelő által gyűjtött adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Az Adatkezelő által alkalmazott informatikai eszközök biztosítják, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő illetőleg az arra feljogosított személyek férhetnek hozzá, illetve megakadályozzák az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést. Ugyanakkor a technika jelen állása szerint léteznek olyan, az interneten keresztül megvalósuló, kivédhetetlen támadások (pl. e-mailben küldött vírusok), amelyekkel szemben az Adatkezelő a legnagyobb gondosság mellett sem tudja megakadályozni az esetleges károkozást. Az Adatkezelő az ilyen jellegű, az elvárható legnagyobb gondosság ellenére sem elhárítható támadások következtében felmerülő esetleges károkért a felelősségét kizárja.

9. Az Adatkezelő intézkedései

Az Adatkezelő elősegíti az érintettek jogainak a gyakorlását. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, melyről az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Az Adatkezelő döntéséről az érintettet írásban, ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, lehetőség szerint elektronikus úton értesíti, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő az érintettre vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos információkat (Általános adatvédelmi rendelet 13. és 14. cikk) illetőleg az érintettet megillető jogokkal kapcsolatos tájékoztatást és intézkedést (Általános adatvédelmi rendelet 15-22. és 34. cikk) díjmentesen biztosítja, ha azonban az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

10. Az érintett jogorvoslati lehetőségei

10.1. Az érintett az Adatkezelő eljárásával kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a következő elérhetőségeken:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391 1400

Fax: + 36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

10.2. Az érintett az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő illetve az általa megbízott adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert törvényszék előtt kell megindítani, azt az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Ha az Adatkezelő, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett, az Adatkezelőtől, illetve az általa megbízott adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az illetékes törvényszéket megkereshetik a www.birosag.hu/birosag-kereso oldalon.

11. A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően

Az érintettet megillető, személyes adatokkal összefüggő jogok a jogszabályban meghatározottak szerint az érintett halálát követően is érvényesíthetők, erre a halált követő öt éven belül van lehetőség. Ha az érintett még életében az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal erre meghatalmazott valakit, akkor az érintett halálát követően jogait ez a személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem hatalmazott meg senkit, a jogérvényesítésre közeli hozzátartozója jogosult. /Infotv. 25.§/

12. Az adatkezelési tájékoztató megváltoztatása

A jelen Adatkezelési tájékoztató a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján készült. Az Adatkezelő a mindenkori hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót megváltoztassa.

2021. december 29.

Földesi Sándor egyéni vállalkozó

Adatkezelő